Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 14.06.2013

18. 6. 2013

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 14.06.2013

 

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání:

 

A.    Schvaluje:

 

1. Rozpočtové opatření č. 2, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto usnesení.

 

2. Prodej části pozemkové parcely č. 342/1 v k.ú. Janovice u Chrudimi manželům Novotným, 

    bytem Janovice 63, za cenu 100,-Kč/1m2. Veškeré náklady s prodejem nese kupující.

 

3. Prodej pozemkové parcely č. 41/11 v k.ú. Skupice u Chrudimi za cenu 300,-Kč/1m2,

    smlouva bude uzavřena dle vzoru pro prodej stavebních pozemků schváleného

    zastupitelstvem obce.

 

4. Prodej pozemkové parcely č. 343/3 v k.ú. Janovice u Chrudimi za cenu 420,-Kč/1m2,

    smlouva bude uzavřena dle vzoru pro prodej stavebních pozemků schváleného

    zastupitelstvem obce.

 

5. Směnu části pozemkových parcel č. 353/1; 353/2; 362/2; 394; 376 a st. p.č. 23 v k.ú.

    Zbyhněvice, dle vyhotoveného geometrického plánu. Rozdíl ve výměře bude uhrazen ve  

    výši 25,- Kč/1m2. Náklady ponesou zúčastněné strany rovným dílem.

 

6. Přijetí dotace od Pardubického kraje ve výši 11 240,- Kč – podpora na hospodaření v lesích

 

7. Závěrečný účet Obce Morašice za rok 2012, hospodářský výsledek za rok 2012 a zprávu

    o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 a vyslovuje souhlas s celoročním

    hospodařením za rok 2012 a to bez výhrad. Hospodářský výsledek po zdanění je

    1. 304 104,36 Kč. Obec nemá žádné půjčky ani úvěry.

 

8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze pro vlastníky

    nemovitosti č.p. 58  v k.ú. Morašice u Chrudimi na pozemkové parcele č. 473 v k.ú.  

    Morašice u Chrudimi ve vlastnictví obce. Věcné břemeno se zřizuje bezplatně, náklady    

    spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem na KÚ nese žadatel.

 

9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností 

    Energomontáže Votroubek číslo IP-12-2005171/VB/01.

 

10. Návratnou finanční výpomoc Římskokatolické farnosti – děkanství Heřmanův Městec ve

      výši 130 tis. Kč na opravu hřbitovní zdi. Finanční výpomoc bude vrácena do 31.8.2013.

 

11. Finanční příspěvek na provoz a činnost mládežnického klubu SK Stolany ve výši 3000,-

      Kč.

 

        B. Bere na vědomí:

 

1. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion  západně od Chrudimi za rok 2012,

    hospodářský výsledek za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok

    2012 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2012 a to bez výhrad.

 

2. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Chrudimsko za rok 2012,

    hospodářský výsledek za rok 2012 a zprávu o výsledku  přezkoumání hospodaření za rok

    2012 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2012  a to bez výhrad.

 

3. Zprávu kontrolního výboru

 

4. Zprávu kulturní komise

 

      C. Neschvaluje:

 

1. Znovuzavedení obecně závazné vyhlášky o volném pobíhání psů.