Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Morašice konaného dne 29. 6. 2012

11. 7. 2012

 Zápis

 

Ze zasedání zastupitelstva obce Morašice konaného dne 29. 6. 2012 od 18:00 hod. v sále hospody „Ve dvoře“, obec Morašice.

 

Přítomno dle prezenční listiny 11 zastupitelů.

Nepřítomni: paní Mgr. M.Švadlenková, pan L.Hrstka, pan Starý Michal, paní H.Valentová (na jednání přišla později v 19:00)

Ověřovatelé zápisu: Secký Milan, Starý Bohuslav

Zapisovatel: Ing. M. Klimek

 

Zápis z předchozího zastupitelstva byl ověřen bez výhrad.

 

Jednání zahájil starosta obce, pan Roman Štěpánek, v 18:05. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů.

 

Jako ověřovatele zápisu navrhl starosta pana Seckého Milana a pana Starého Bohuslava.

Pro bylo 10 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 1. Návrh byl přijat.

 

Jako zapisovatele navrhl pana Ing. M. Klimka. Pro bylo 10 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 1. Návrh byl přijat.

 

Starostou byl navržen následující program jednání zastupitelstva:

1)      Rozpočtové opatření č. 2/2012

2)      Zařazení obce Morašice, jako člena Mikroregionu západně od Chrudimi, do územní

      působnosti MAS Železnohorský region o.s.

3)      Uzavření smluv o poskytnutí dotací

4)     Závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2011 obce Morašice

5)      Příspěvek do výměnného fondu Městské knihovny Chrudim

6)      Zpětný odkup pozemků

7)      Informace o základní škole a mateřské škole Morašice okres Chrudim

8)      Závěrečné účty mikroregionů

9)      Zpráva kontrolního výboru

10)  Zpráva kulturní komise

11)  Různé a diskuse

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

Pro program bylo 11 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Program byl přijat.

 

Následovalo projednání jednotlivých bodů programu.

 

 

Bod č. 1 – Rozpočtové opatření č. 2/2012

 

Tento bod uvedl starosta. Rozpočtové opatření č. 2/2012 zahrnuje především následující změny v rozpočtu obce za rok 2012 – dotace na vodovod, oprava místních komunikací, platby DPH, zrušení FRB, čekárna Holičky, neinvestiční transfery za žáky, oprava kotelny a skladu potravin ve škole atd.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Pro bylo 11 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

Bod č. 2 - Zařazení obce Morašice, jako člena Mikroregionu západně od Chrudimi, do územní působnosti MAS Železnohorský region o.s.

 

Tento bod uvedl starosta. Obec je součástí dvou mikroregionů. Obec byla oslovena zástupcem o možnost začlenění do Místní akční skupiny Železnohorský region o.s. Jednalo by se o lepší prezentaci obce v tomto subjektu, na různých info panelech, další podpora pro rozvoj obce. Pro mikroregion to znamená poplatek cca 5 000,- Kč ročně. Na různých akcích si budou moci živnostníci dávat reklamu, spolupráce na různých společenských akcích.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje zařazení obce Morašice, jako člena Mikroregionu západně od Chrudimi, do územní působnosti MAS Železnohorský region o.s.

Pro bylo 11 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

Bod č. 3 - Uzavření smluv o poskytnutí dotací

 

A.

Tento bod uvedla místostarostka. První je dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Jedná se o dotaci na obnovu střechy hospodářské budovy úřadu v Morašicích. Je nejvyšší čas střechu opravit, protože její stav je velmi špatný. Dotace je cca 100 000,- Kč. Celková částka je odhadována na 200 000,- Kč.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova ve výši 100 000,- Kč. Na rekonstrukci střešního pláště hospodářské budovy v Morašicích, č.p. 17 (smlouva č. OŽP/12/40961).

Pro bylo 11 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

B.

Tento bod uvedla místostarostka. Dotaci nám poskytuje Pardubický kraje. Jedná se o dotaci na realizaci vodovodu ve Zbyhněvicích. Výše dotace je 550 000,- Kč. Je to cca 10 % nákladů na stavbu.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického kraje ve výši 550 000,- Kč na vodovod Zbyhněvice (smlouva č. OŽP/12/40824).

Pro bylo 11 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

C.

Tento bod uvedla místostarostka. Dotace se týká na obnovu a výchovu lesního porostu na lesy obce. Jedná se o každoroční dotaci na tuto činnost.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického kraje ve výši 7 424,- Kč na hospodaření v lesích (avízo pro změnu rozpočtu obce č. 36).

Pro bylo 11 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

Bod č. 4 – Závěrečný účet a zpráva a o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2011 obce Morašice

 

Tento bod uvedl starosta. Uvedl, že je předkládán závěrečný účet obce za rok 201. Rovněž je předkládána zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2011, kterou provedl Krajský úřad Pardubického kraje. Výsledek je ve známce A. Nebyli nalezeny, žádné závady. Vše bylo zveřejněno na úřední desce. Závěrečný účet projednán ve finančním výboru.

 

Starosta obce se dotázal zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyli.

 

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje závěrečný účet obce Morašice za rok 2011, hospodářský výsledek za rok 2011 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 a to bez výhrad. Hospodářský výsledek po zdanění je 3 076 719,26,- Kč. Obec nemá žádné půjčky ani úvěry.

Pro bylo 11 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

Bod č. 5 – Příspěvek do výměnného fondu Městské knihovny Chrudim

 

 

Tento bod uvedl starosta. Knihovna obce je členem výměnné fondu knihoven v rámci ČR. Obec knihovně přispívá na nákup nových knížek. Výměnný fond umožňuje mezi knihovnami půjčovat knihy. Je to možná i důsledek krize, a peníze se do fondu hledají, kde se dá. Příspěvek je ve výši 2,- Kč na obyvatele obce a rok.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje příspěvek ve výši 2,- Kč na obyvatele obce a rok na nákup knih do výměnného fondu Městské knihovny Chrudim.

Pro bylo 11 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

Bod č. 6 - Zpětný odkup pozemků

 

Tento bod uvedl starosta.

 

A.

Jedná se o zpětný odkup pozemku p.č. 342/53 k.ú. Janovice o výměře 1243 m2. Tento pozemek byl v roce 2006 prodán paní Beranové. Ta podle smlouvy měla do 1 roka získat stavební povolení a do 5 let kolaudovat stavbu. Avšak časem v Chrudimi zdědila byt do kterého investovala. Nyní v souladu se smlouvou navrhuje odkoupení pozemku obcí zpět, v ceně prodaného pozemku. Dále nebude uplatňována smluvní sankce, za to, že nedošlo k výstavbě domu. Pozemek pak bude moci být obcí znova prodán.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje zpětný odkup pozemku p.č. 343/3 v k.ú. Janovice u Chrudimi o výměře 1243 m2  od paní Maride Beranové Ondráškové za cenu prodejní tj. 248 600,- Kč. Odstupné dle článku VI. Kupní smlouvy ze dne 17. 10. 2006 nebude započteno do kupní ceny.

Pro bylo 11 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

B.

Jedná se zpětný odkup pozemku p.č. 342/62 k.ú. Janovice o výměře 1550 m2. Tento pozemek byl v roce 2009 prodán panu Damborskému a paní Baťové. Ty v průběhu výstavby peníze určené na výstavbu investovali tak nešťastně, že dohodnutá stavba nebude provedena. O peníze se budou zřejmě soudit. Vhledem k tomu, že nebudou moci splnit podmínku pro kolaudaci. Postup bude takový, že kupní cena bude hrazena, až bude zřejmý nový kupec, aby to nemělo vliv na rozpočet obce. Cena ve výši prodaného pozemku. Dále nebude uplatňována smluvní sankce za to, že nedošlo k výstavbě domu.

 

Starosta obce se dotázal zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje zpětný odkup pozemku p.č. 343/62 v k.ú. Janovice u Chrudimi o výměře 1550 m2  od pana Antonína Damborského a paní Hany Baťové za cenu prodejní tj. 651 000,- Kč. Odstupné dle článku VI. Kupní smlouvy ze dne

9. 11. 2009 nebude započteno do kupní ceny. Tento odkup bude realizován v případě nového zájemce o tuto parcelu.

Pro bylo 11 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

Bod č. 7 – Informace o Základní škole a mateřské škole v Morašicicích

 

Tento bod uvedl starosta. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového ředitele/lku školy. Nakonec byla jako ředitelka Základní školy a mateřské školy Morašice okres Chrudim radou obce Morašice jmenována paní Bc. Jindřiška Kaplanová, s účinností od 1. 8. 2012. Předchozí ředitelka měla úraz, prozatím je v pracovní neschopnosti. Z funkce bude odvolána, pracovní poměr však nezaniká.

 

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

 

Bod č. 8 – Závěrečné účty mikroregionů

 

A.

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregionu západně od Chrudimi

 

Tento bod uvedla místostarostka. Každý rok je obcí schvalován závěrečný účet Mikroregionu západně od Chrudimi. Závěrečný účet byl zveřejněn. Bylo provedeno přezkoumání Krajským úřadem Pardubického kraje. Nebyly shledány žádné nedostatky, chyby.

 

Zastupitelstvo vzalo závěrečný účet na vědomí

 

B.

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Chrudimsko

 

Tento bod uvedla místostarostka. Každý rok je obcí schvalován závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko. Závěrečný účet byl zveřejněn. Bylo provedeno přezkoumání Krajským úřadem Pardubického kraje. Nebyly shledány žádné nedostatky, chyby.

 

Zastupitelstvo vzalo závěrečný účet na vědomí

 

 

Bod č. 9 – Zpráva kontrolního výboru

 

Tento bod uvedl předseda kontrolního výboru. Kontrolní výbor se sešel 2x. Jednou bylo výjezdní zasedání po místních částech obce, aby se kontrolní výbor seznámil, jak se co v obci dělá. Další jednání bylo již kontrola dokladů. Bylo zkontrolováno vyúčtování provozu nového hasičského vozidla, kde je potřeba stanovit odpovědnou osobu za provoz vozidla. Zpráva o kontrole dětských hřišť s nutností odstranit připomínky, kontrola hrazení poplatků ze psů, hrobů a odvozu komunálního odpadu. V případě občanů, kteří nemají uhrazený poplatek, je nutné písemně vyzvat k úhradě. Případně jim od 1. 8. 2012 nevyvážet popelnici. Rovněž ve zpravodaji Český venkov uveřejnit informaci, že je nutné uhradit poplatek z hrobového místa. Případně hrobové místo nabídnout dalšímu zájemci. Kontrola zápisu ze zastupitelstva. Zbývá dořešit odvodnění na Holičkách u pana Chládka. U vodovodu Zbyhněvice je potřeba výkopy dohutnit a příští rok opravit komunikace.

 

Bod 10 - Zpráva kulturní komise

 

Tento bod uvedla předsedkyně kulturní komise paní Valentová. Proběhlo vítání občánků, další je plánováno. Plánována je návštěva Národního divadla v Praze,setkání našich seniorů.

 

 

Bod č. 11 –Různé a diskuze

 

Starosta podal informace o probíhající rekonstrukci komunikací v obci, např. Dubina, Zbyhněvice, Morašice, Dolany. Výstavba čekárny na Holičkách. Nyní probíhající největší akce je vodovod ve Zbyhněvicích, po sklizni bude proveden přívodní řad od Pohleda.

 

Občanka Morašic se zeptala na lavičky u čekárny v Morašicích. Jedna je rozbitá, je tam nepořádek.

Starosta reagoval s tím, že nepořádek u čekárny je bolestí obce, dochází k úklidu, ale následně je to hned znečištěno.

 

Paní J. požádala o vyřešení úklidu čekárny, je to na soukromém pozemku, hradí z toho daň, nepořádek je pak i na jejich pozemku, voda ze střechy čekárny je na jejich pozemek.

Starosta doplnil, pokud se jedná o hrazení daně může obec pomoc toto řešit, že ji bude hradit. V případě nepořádku je nutné volat policii z Heřmanova Městce, to jediné asi může pomoci.

Občan Morašic upozornil na stav cesty v lukách v Morašicích. Jedna polovina je opravena, druhá ne, je to špatně opraveno. Upozornil na sekání trávy u potoka, tráva se posekala, ta se nachala na místě, následně se to stříklo proti plevelu. Potok je potřeba vybrat. Zeptal se, zda by nestačilo členů zastupitelstva 7 až 9. Proč o zasedání zastupitelstva v Morašicích neinformaoval rozhlas a Český venkov.

Starosta reagoval, že počet členů vychází z minulosti. Tento počet je potřeba pokud má být zřízena rada obce. Jinak by se muselo zastupitelstvo scházet častěji. Případné snížení zastupitelů je možné před konáním voleb. Vyvolání rozhlasem je možné do budoucna. Pozvánky je možné vyvěsit na obchodě. Cesta v lukách byla procházena se zhotovitelem, oprava bude provedena. Frezing ještě by měl být. Oprava komunikace bude odpovídat i tomu, že se jedná o jeden dům.

 

Občan Janovic se zeptal, zda obchod v Janovicích je zavřený, zda je dovolená.

Starosta reagoval, že obec nově uzavřela nájemní smlouvu do 30. 6. 2012 s podmínkou na provozování obchodu. Možná je na zvážení, zda to nesvěřit někomu dalšímu. Udělat poptávku.

 

Občan Janovic upozornil na stékání bahna u silnice z Janovic na Skupice. Udělat tam nějaký přepad. Nebo na poli udělat zelený pruh.

Starosta upřesnil, že se jedná o silnici ve správě SÚS Pardubického kraje. Bude jednat se správcem, aby si to opravili. Pro povodňovou ochranu obce byl vypracován povodňový plán, případný zelený pruh je odvislý od souhlasu majitelů, neboť pak mají menší nájem. Obdobné problémy mají i okolní obce.

 

Zastupitel Starý upozornil na to, že v zatáčce v Morašicích, u hřiště je propadená šachta, aby nedošlo k úrazu.

Starosta reagoval, že bude řešeno. Je nutno se podívat na místo.

 

 

Vzhledem k tomu, že nebyly další připomínky nebo návrhy bylo jednání zastupitelstva starostou ukončeno v 19:10 hodin.

 

Roman Štěpánek

Starosta

 

Milan Secký

ověřovatel

 

Bohuslav Starý

Ověřovatel

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář