Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Morašice konaného dne 28. 3. 2013

15. 4. 2013

   od 18:00 hod. v sále hospody „Ve dvoře“, obec Morašice.

 

Přítomno dle prezenční listiny 11 zastupitelů.

Omluven: pan Starý Bohuslav, paní Mgr. Švadlenková Martina, paní Valentová Hana (dorazila později).

Ověřovatelé zápisu: pan František Zita MVDr., pan Škodný František

Zapisovatel: pan Ing. Martin Klimek

 

Zápis z předchozího zastupitelstva byl ověřen bez výhrad.

 

Jednání zahájil starosta v 18:08. Zrekapituloval, že pozvánka na zastupitelstvo byla zveřejněna na úřední desce a bylo svoláno podle zákona. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů.

 

Jako ověřovatele zápisu navrhl pana Františka Škodného, pana  MVDr. Františka Zitu

Pro bylo 12 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

Jako zapisovatele navrhl pana  Ing.Martina Klimka.

Pro bylo 11 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 1. Návrh byl přijat.

 

Starostou byl navržen následující program jednání zastupitelstva:

1)      Rozpočtové opatření č. 1/2013

2)      Prodej pozemků obce

3)      Směna pozemků obce

4)      Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce a Účetní závěrku obce

5)      Informace o poště Morašice

6)      Úhrada neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky

7)      Zpráva finančního výboru

8)      Diskuze

 

            Starosta obce se dotázal, zda k programu jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

Pro program bylo 12 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

            Na úvod jednání starosta informoval o vývoji výstavby vysílače společnosti Vodafone. Jednání zastupitelstva se zúčastnil pan H., který zastupuje firmu Convey provádějící přípravu výstavby vysílače. Obec zaznamenala od občanů, že se má vysílač Vodafonu vybudovat nad Dubinou, proti které byla petice. Chce tak informovat o tom, v jaké fázi je příprava vysílače. Obec respektuje vzniklou petici. Vysílač má vzniknout pod lesem na Holičky, nikoliv na dubinské skládce. Je připravováno bližší seznámení s přípravou vysílače. Jediné co se týká obce, je uložení el. přípojky pro vysílač. Jinak se pak vysílač a přípojka nachází na soukromých pozemcích.

 

Pan D. se zeptal, že nemá žádné infomace. Slyšeli, že vysílač na pozemku Jandových a vedení přípojky nebylo projednáváno s vlastníky.

Starosta reagoval, že jednání s vlastníky pro přípojku je věcí investora.

 

Pan H. doplnil, že velká část přípojky vede podél lesa, v trase původní cesty. Část přípojky vede i po pozemcích obce. Přípojný bod je na soukromém pozemku, kde je nutné ještě s majitelem jednat. Zatím nesouhlasí. S vlastníky je jednáno, investor nadále zvažuje, zda se mu to vyplatí. Jak již uvedl starosta, je připravováno veřejné projednání, jak je výstavba vysílače připravována.

 

Pan J. doplnil, že je vhodné, aby až bude obec odsouhlasovat smlouvu o věcném břemeni, měla by zvážit, že je to pozemek určený k zalesnění a měla by tomu úměrně požadovat cenu věcného břemene. Díky ochranným pásmům nebude moci část pozemku zalesnit.

 

Starosta reagoval, že toto bude řešeno, až se bude smlouva schvalovat.

 

 

 

Bod č. 1 – Rozpočtové opatření obce č. 1/2013

 

Tento bod uvedl starosta obce. Zastupitelé obdrželi podklady k rozpočtovému opatření. Starosta zrekapituloval položky opatření.

Nejvýznamnější změny jsou tedy:

Největšími položkami jsou změny v dani z příjmu, projektová dokumentace na výstavbu na Holičkách, dotace na volby, projektová dokumentace pro vestavbu bytů na obecním úřadě. Finanční dar od provozovatele fotovoltalické elektrárny.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné další nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Pro bylo 12 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

 

Bod č. 2 – Prodej pozemkových parcel

 

A) Prodej pozemkové parcely číslo 473 v k. ú. Morašice u Chrudimi o výměře 466 m2.

 

Tento bod uvedl starosta. Obec obdržela žádost pana B. na odkoupení parcely za potokem, za hřištěm v Morašicích. Jedná se o pozemek na konci obce vlevo směrem na Chotěnice, hned vedle silnice. Tento pozemek slouží jako přístup na jeho pozemky. Tento pozemek zároveň jako místo, kde se nachází i hydrant a při hasičských soutěžích je rovněž využíván. Z těchto důvodů by bylo spíše vhodné, aby pozemek byl zatížen právem věcného břemena, než jej prodávat.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujících usnesení.

 

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 473 v k. ú. Morašice u Chrudimi o výměře cca 466 m2 panu B.

Pro bylo 0 hlasů, proti 12, zdržel se hlasování 0. Návrh nebyl přijat.

 

 

B) Prodej pozemkové parcely č. 237/2 k. ú. Holičky o výměře 44 m2.

 

Tento bod uvedl starosta. Obec obdržela žádost pana V. o odkoupení parcely u jeho chaty na Dlubini, pro parkování auta. Projevil zájem o odkoupení této parcely. Je navrhováno, aby zde se nechal pás o šíři1 m na cestu, která tam vede a zbytek prodat.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 237/2 v k. ú. Holičky o výměře 466 m2 tak, aby zůstal pás o šíři 1 m podél na cestu ve vlastnictví obce. Náklady na zaměření nese kupující.

Pro bylo 8 hlasů, proti 3, zdržel se hlasování 1. Návrh byl přijat.

 

Přišla zastupitelka Valentová, v 18:41 hod.

 

Bod č. 3 – Směna pozemků obce.

 

Tento bod uvedl starosta. Jedná se o směnu pozemků, které umožní, že pozemky soukromých vlastníků pod Holičkami budou směněny za pozemky obce nad Morašicemi. Tím bude možné pozemky pod Holičkami využít pro výstavbu cesty a pro další zástavbu. Směna je z toho důvodu, že vlastník nechce pozemky prodat, ale směnit za jiné. Na pozemcích hospodaří a může tak hospodařit na pozemcích nad Morašicemi.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou ještě nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje směnu pozemků p. č. 65 o výměře 360 m2 a p. p. č. 66/1 o výměře 3979 m2  vše v k. ú. Holičky u Chrudimi ve vlastnictví manželů S.,za část p. p. č. 346 o výměře 4 339 m2 v k. ú. Morašice u Chrudimi ve vlastnictví obce. Náklady nese obec.

Pro bylo 12, proti 0, zdržel se hlasování 1. Návrh byl přijat.

 

 

Bod č. 4 – Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce

 

Tento bod uvedl starosta. Obec je povinna každý rok provést dokladovou a fyzickou inventuru. Byly vytvořeny inventarizační komise. Proběhne i audit od Krajského úřadu Pardubického kraje.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou ještě nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2012 a Účetní závěrku obce (rozvaha, příloha, výkaz zisků a ztrát).

Pro bylo 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

Bod č. 5 – Informace o poště Morašice

 

Tento bod uvedl starosta. Česká pošta má v úmyslu snižovat počet pošt v ČR. Dotýká se to i pošty Morašice. Rada obce zaslala dopis na Českou poštu s tím, že s tímto rušením nesouhlasí. Pak Česká pošta kontaktovala obec. Předložila, jakou činnost by mohla obec za poštu provádět. Předložila jen, že obec by mohla být výdejním místem. To znamená, že by vydávala poštu. Tím by však ostatní služby pošty např. peněžní by v obci nebyly prováděny. Je tak navrhováno, aby obec se snažila získat službu Partner I. Což by bylo pak v rozsahu tak jak je to nyní. Stejné služby by poskytovala obec. Obec by však pravděpodobně něco doplácela, především na mzdových nákladech. Česká pošta není schopna vyčíslit, kolik by to obec stálo. Zkusit to na jeden až 2 roky a pak by se uvidělo. Česká pošta by na mzdu přispívala, na internet, pak by pro obec byly další příjmy např. za podání dopisu, za položky činnosti.

 

Dotaz občanky z pléna - zda by zůstalo zachováno směrovací číslo.

Starosta reagoval, že směrovací číslo by se měnit nemělo.

 

Pan J., se připojil k tomu, aby se pošta zachovala. Zda by se však pak mohla upravit pracovní doba např. pro vyzvedávání balíků, dopisů.

Starosta reagoval, že je uvažováno, že by se např. zde provozní doba mohla do jisté míry přizpůsobit provozní době úřadu. V případě Partneru I je nutné zajistit min. 3 hodiny denně. Nelze to zkrátit.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou ještě nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje převedení služeb, který dosud zajišťuje Česka pošta s.p. pod správu obce, s tím, že bude zřízen vyšší typ Partner I, který bude obec dofinancovávat.

Pro bylo 12, proti 0, zdržel se hlasování 1. Návrh byl přijat.

 

 

 

Bod č. 6 – Úhrada neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky

 

Tento bod uvedl starosta. V loňském roce došlo ke změně rozpočtového určení daní v souvislosti s hrazením neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky do škol. Dříve toto obec hradila ze svých rozpočtů, nyní je to hrazeno z rozpočtového určení daní. Chrudim však požaduje, aby obce toto hradili i dále. Na to v rámci mikroregionu Západně od Chrudimi bylo reagováno, že toto není možné. Avšak je navrhováno, že pokud by došlo po vyúčtování v lednu 2014, že něco je nutné doplatit, tak že bychom toto přislíbili s okolními obcemi doplatit. Tento požadavek vzešel jen od Chrudimi.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou ještě nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání neschvaluje úhradu neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky, kteří plní školní docházku v základních školách zřizovaných městem Chrudim.

Pro bylo 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

Bod č. 7 – Zpráva finančního výboru

 

Předseda finančního výboru zastupitel Ing. Zita uvedl, že se zabývali inventarizací obce za rok 2012. Inventarizace pohledávek a závazků za rok 2012. Byly k dispozici zápisy z inventarizačních komisí. Proběhla jak fyzická, tak dokladová inventura. Rozdíly nebyly zjištěny. Účetní závěrka je vypracována. Jedná se o „Výkaz zisků a ztrát“. Hospodářský výsledek obce za rok 2012 je 1 404 000 Kč. Rozvaha má na jedné straně aktiva a pasiva. Majetek obce je cca 51 mil. Kč. Stav běžného účtu měla obec ke konci roku 880 000 Kč. Bylo projednáno i čerpání rozpočtu za loňský rok. Celkem příjmy za loňský rok byly naplněny na 99 %. Především propad příjmu z daní od státu. Výdaje byly čerpány na 94 %. Rozpočet byl za rok 2012 dodržován.

Zastupitelstvo vzalo zprávu finančního výboru na vědomí.

 

Bod č. 8 – Diskuze

 

Zastupitel Škodný se zeptal na situaci prodejny Janovanka v Janovicích, která má končit.

Starosta uvedl, že k 30. 4. 2013 chtějí současní nájemci skončit s nájmem, neboť mají snad odcházet za prací do zahraničí. Obec oslovila nebo byla oslovena některými zájemci. Starosta byl v Janovance s provozovatelem obchodu v Morašicích. Pak je možno, že by pan Juren měl zájem o hospodu. Dále se to dozvěděl pan D. Nakupovat chodí asi 10 lidí.

Pan N. uvedl, že pan D. byl u něj. Sdělil mu, že je potřeba se domluvit s obcí. Měl by představu, že by zde jezdil s pečivem a dále s objednaným zbožím. Dojíždí do jiných obcí, Janovice by to mohl zahrnout do svého okruhu.

 

Pan D. uvedl, že jeho pes byl pokousán. Proto se obrátil se žádostí na obec s vydáním vyhlášky o pobíhání psů. Dále navrhuje, aby obec zakázala podomní prodej a zakázala motoristické akce.

Starosta uvedl, že v případě motoristických akcí nezaznamenal, nějaké výrazné negativní připomínky. Někomu se to líbí a možná někomu nikoliv. V případě volného pobíhání psů byla vyhláška v minulosti obce zrušena někdy v roce 2010. Nedokáže si představit, jak by obec kontrolovala její dodržována. Stejně odpovědnost majitele za psa je stále platná. Pokud bude podán návrh tak, se žádostí bude obec zabývat.

 

Zastupitel Petrovič navrhl, zda by v Janovicích nemohlo být, alespoň zboží vydáváno panem J.

Starosta reagoval, že občané v Janovicích během 30 minut ráno nakoupí a pak není důvod tam mít otevřeno. Lepší pokud by to vlastník z obchodu v Morašicích byl ochoten tam prodejnu provozovat.

K tomuto se připojil i zastupitel Salfický.

 

Pan J. upozornil na stav smrku na hřišti, v rohu. Má dvojitý kmen. Měl by posoudit odborník jeho stav a případně jej odstranit.

Poděkoval za zimní údržbu před jeho domem.

Starosta poděkoval za pochvalu. Co se týče smrku bude stav smrku prověřen.

V souvislosti s tím zastupitel Škodný upozornil na stav lip u sušáku požárních hadic, u krámu. Všiml si, že při větru i menším dochází k velkému pohybu korun lip. Zjistil, že tyto lípy měly být vysazeny na počest 10 výročí založení republiky v roce 1928. Tak jej napadlo v rámci bezpečnosti posoudit stav lip, případně získat povolení ke skácení. Lípy skácet. A pak v rámci výročí 130 let hasičů vysadit nové lípy. Dále uříznout i akát co je u krámu.

Starosta reagoval, že skácení lip bude dáno do obecního zpravodaje, aby se občané mohli k tomuto vyjádřit. Pak bude volen další postup. 

Pan J. k tomuto doplnil, že kromě posouzení arboristy je možné k posouzení stavu lip  využít i Agentury pro ochranu přírody a krajiny.

Pan N. upozornil, že když se v Janovicích předělávala zvonička tak byl tam i špatný stav lip. Podívat se přitom i na tyto lípy.

 

Pan J. se zeptal, zda došlo k odstranění závad na dětských hřištích zjištěných při ročním auditu. Blíží se oteplení.

Starosta reagoval, že ve Zbyhněvicích k tomu došlo, další jsou řešeny průběžně. Pan O. se již obci znova ozval, takže provede opětovnou kontrolu, zda je již to odstraněno tak, jak má být.

 

Starosta obce se dotázal zda jsou ještě nějaké další připomínky. Žádné nebyly.

 

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19:40.

  

 

Roman Štěpánek

starosta

 

František Škodný

ověřovatel

 

František Zita MVDr.

ověřovatel

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář