Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zastupitelstva obce ze dne 19.12.12

14. 1. 2013

Zápis

 

Ze zasedání zastupitelstva obce Morašice konaného dne 19. 12. 2012 od 18:00 hod. v sále hospody „Ve dvoře“, obec Morašice.

 

Přítomno dle prezenční listiny 13 zastupitelů.

Omluveni zastupitelé: paní Hana Valentová, pan Lubomír Hrstka

Ověřovatelé zápisu: paní Mgr. Martina Švadlenková, pan Josef Soudek

Zapisovatel: pan Ing. Martin Klimek

 

Zápis z předchozího zastupitelstva byl ověřen bez výhrad.

 

Jednání zahájil starosta, pan Roman Štěpánek v 18:15. Zrekapituloval, že pozvánka na zastupitelstvo byla zveřejněna na úřední desce a bylo svoláno podle zákona. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů.

 

Jako ověřovatele zápisu navrhl pana Josefa Soudka a paní  Mgr. Martinu Švadlenkovou.

Pro bylo 11 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 2. Návrh byl přijat.

 

Jako zapisovatele navrhla pana Ing. Martina Klimka.

Pro bylo 12 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 1. Návrh byl přijat.

 

Starostou byl navržen následující program jednání zastupitelstva:

1)      Návrh rozpočtu obce na rok 2013

2)      Rozpočtové opatření č. 5/2012

3)      Závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Morašice

4)      Veřejnoprávní smlouvu s městem Heřmanův Městec

5)      Přijetí dotací

6)      Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

7)      Odprodej akcií ČSAD BUS Chrudim a.s.

8)      Přijetí účelové neinvestiční podpory na hospodaření v lesích

9)      Prodej nemovitostí

10)  Návrh rozpočtu mikroregionů

11)  Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku od SDH Morašice

12)  Zpráva finančního a kontrolního výboru

13)  Diskuze

 

Starosta obce se dotázal,  zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

Pro program bylo 13 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

 

Bod č. 1 – Závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Morašice

 

Tento bod uvedl starosta. Na provoz školy je na rok 2013 rozpočtováno 540 000 Kč. Dále bude ve škole mimořádně investováno cca 110 000 Kč např. repase plynových kotlů, obklady v kuchyni. Příspěvek obce na chybějící žáky. V roce 2013 budou ve škole vyměněny okna za cca 460 000 Kč. Celkem je na základní a mateřskou školu v rozpočtu obce tak připraveno

1.300 tis. Kč.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné další nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo Obce Morašice po projednání schvaluje závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Morašice ve výši 650.000,-Kč na provoz školy.

Pro bylo 13 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

 

Bod č. 2 – Rozpočet obce na rok 2013

 

Tento bod uvedl starosta. Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu. Starosta zrekapituloval jednotlivé položky rozpočtu na rok 2013. Návrh rozpočtu projednal i finanční výbor obce Morašice. Byl vyvěšen na úřední desce. Celkové příjmy jsou ve výši 7 425,6 tis. Kč, celkové výdaje budou ve výši 7 972 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 546,4 tis. Kč bude pokryt ze zůstatku na běžném účtu k 31. 12. 2012.

Následovala rekapitulace plánovaných akcí v roce 2013.

Nejvýznamnější akce jsou tedy:

oprava komunikace v obci za cca 2 000 tis. Kč (Zbyhněvice, Janovice), okna na základní škole 460 tis. Kč, zastupitelstvo obce 1 000 tis. Kč, veřejné osvětlení 180 tis. Kč, územní plán 300 tis. Kč, svoz komunálního a nebezpečného odpadu 500 tis. Kč.

 

Starosta otevřel diskuzi k návrhu rozpočtu.

 

Pan J. připomněl svůj návrh z minulého roku, kdy by měl rozpočet být více rozdělen na jednotlivé akce, které obec plánuje, aby občané věděli jaké akce budou z rozpočtu hrazeny.

Dále navrhl, že by mělo být zváženo, zda počet zastupitelů by neměl být 9 – ti členný,  než současných 15 členů. Náklady na zastupitele by pak nebyly tak velké.

 

Zastupitelka Švadlenková potvrdila, že větší rozdělení rozpočtu na akce bylo přislíbeno.

Starosta uvedl, že v případě 9 členů zastupitelstva by již nebyla rada obce. Zastupitelstvo by se tak muselo scházet častěji, v případě rady obce je řízení obce operativnější. Náklady na zastupitelstvo jsou z největší části tvořeny náklady na odměnu starosty a místostarosty. Odměny na ostatní zastupitele nejsou tak velké.

Zastupitel Klimek připomněl, že v minulosti došlo k rozšíření členů zastupitelů i z toho důvodu, aby byla šance pro všechny místní části Morašic mít v zastupitelstvu obyvatele každé místní části.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné další nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo Obce Morašice po projednání schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2013, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto usnesení, výdaje celkem 7 972 tis. Kč, příjmy 7 425,6 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 546,4 tis. Kč bude pokryt ze zůstatku na běžném účtu k 31. 12. 2012.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na paragrafy dle zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech. Schválený rozpočet vyjadřuje závazné ukazatele.

Schválený rozpočet vyjadřuje závazné ukazatele.

Pro bylo 13 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

 

 

 

 

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 5/2012

 

Tento bod uvedl starosta. Starosta zrekapituloval rozpočtové změny jak na straně výdajů tak na straně příjmů. Např. hospodaření v lesích, dotace od mikroregionů, úhrada za chybějící žáky, prodej pozemků, přijaté dary (vestavba hasičského auta) atd.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou ještě nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012, které tvoří přílohu č. 2 usnesení.

Pro bylo 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

 

Bod č. 4 – Veřejnoprávní smlouvu s městem Heřmanův Městec

 

Tento bod uvedl starosta. Obec Morašice má vykonávat zápisy do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona. S ohledem na to, že těchto zápisů by mělo být ročně jen několik, bude lepší, aby tuto činnost vykonávalo město Heřmanův Městec. Ve smlouvě je za toto sjednán poplatek 300 Kč za provedený úkon. 

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou ještě nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo Obce Morašice po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) s Městem Heřmanův Městec

Pro bylo 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

 

Bod č. 5 – Přijetí účelové dotace a podání žádosti o dotaci

 

A) Přijetí účelové dotace od Pardubického kraje spojené s konáním voleb.

 

Tento bod uvedla místostarostka. Na základě rozhodnutí MV byla obci přidělena neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. Pro obec Morašice se jedná o částku 132 000 Kč. Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státem.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou ještě nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo Obce Morašice po projednání schvaluje přijetí účelové dotace od Pardubického kraje poskytnutou v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v částce 132.000,- Kč (avízo pro změnu rozpočtu obce č. 87).

Pro bylo 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

 

 

B) Podání žádosti o státní účelovou dotaci na péči o válečné hroby

 

Tento bod uvedla místostarostka. Rada obce navrhuje podat „Žádost o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby“. Jedná se o obnovu dvou pietních míst obětí 1. sv. války a to pamětní deska na budově základní školy v Morašicích a pietní místo na místním hřbitově v Morašicích. Celkové náklady na realizaci jsou asi 180 tis. Kč. Akce by se realizovala pouze pokud bude dotace přidělena.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou ještě nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo Obce Morašice po projednání schvaluje podání žádosti o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby v celkové výši 180.000,- Kč.

Pro bylo 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

 

Bod č. 6 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu

 

Tento bod uvedla místostarostka. Jedná se o schválení nového článku 6 „Osvobození a úlevy“. Tímto článkem bude umožněno osvobození osob žijící mimo území obce více než 10 měsíců v kalendářním roce. Neprodukuji tak odpad. Dále bude mít nárok na úlevu poplatník, který nemá možnost předat nádoby na svozovém místě.

Dále doplnil, že odpovědnost podnikatelů bude uzavřít smlouvu se svozovou firmou. Přes tuto svozovou firmu pak budou hlásit produkci odpadů a obec se tak dozví zda mají smlouvu uzavřenou.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou ještě nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo Obce Morašice po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Pro bylo 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

 

Bod č. 7 – Odprodej akcií ČSAD BUS Chrudim

 

Tento bod uvedla místostarostka. Obec vlastní 2 ks akcií společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., Obec obdržela návrh na odkoupení akcií. Cena jedné akcie je 1 000 Kč. Dividendy z akcie obec nedostává.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou ještě nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo Obce Morašice po projednání schvaluje odprodej akcií ČSAD BUS Chrudim a.s. IČ: 60 108835 se sídlem Chrudim v částce 1.000,- Kč za jednu akcii.

Pro bylo 0, proti 13, zdržel se hlasování 0. Návrh nebyl přijat.

 

 

Bod č. 8 – Přijetí poskytnuté účelové podpory na hospodaření v lesích

 

Tento bod uvedla místostarostka. Jedná se o přijetí poskytnuté účelové neinvestiční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2012. Finanční podpora je přiznána ve výši 76 675 Kč.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou ještě nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo Obce Morašice po projednání schvaluje přijetí účelové neinvestiční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2012 ve výši 76. 675,- Kč.

Pro bylo 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

 

Bod č. 9 – Prodej nemovitostí

 

A) Prodej nemovitostí budovy a pozemku v Palučinách.

 

Tento bod uvedl starosta. Jedná se bývalou budovu tábora a přilehlých pozemků pod budovou v Palučinách. Obec obdržela zájem několika osob o odkoupení těchto budov. Proto je zvažován prodej formou nejvyšší nabídky. Na základě vypracovaného znaleckého posudku je minimální cena navrhována na 1 250 tis. Kč. 

 

Pan N. se zeptal, zda obec ví jaký záměr s budovou by měli kupci.

Starosta uvedl, že jeden předpokládá výstavbu na rekreaci. Druhý snad na zřízení ordinace lékaře.

Pan J. se zeptal, kdy byl posudek vypracován. Pokud je starší zda by nestálo zvýšit minimální cenu např. o 50 tis. Kč. 

Starosta uvedl, že posudek je několik let starý.

Zastupitel Ing. Klimek doplnil, že je možné zvýšit cenu. Dále upozornil, že je nutné zachovat cestu, která kolem prochází dále na Čejkovice. Nechat cca 2 až 3 metry od stávají vozovky cesty na případné úpravy cesty do budoucna. Je nutné na to budoucí vlastníky upozornit, že taková část by byla dále v majetku obce.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

Nejdříve bude schválena záměr prodeje a pak minimální nabídková cena.

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

 

Zastupitelstvo Obce Morašice po projednání schvaluje prodej nemovitosti čp. 35 v k.ú. Skupice na pozemku st. p. 17 v k.ú. Skupice, prodej nemovitostí bez čp. na pozemcích p.č. 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 v k.ú Skupice u Chrudimi, prodej pozemkových parcel č. 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 266/1, st.p. 17 v k.ú. Skupice u Chrudimi. Prodej bude realizován „obálkovou“ metodou, kde bude rozhodujícím kritériem nejvyšší nabídnutá cena. Minimální cena pro podání nabídky je stanovena na … (bude schválena dalším usnesením). Termín podání nabídek je stanoven na 7.1.2013 v 18:00 hodin na zasedání Rady obce, kde budou obálky otevřeny za přítomnosti podavatelů.

Pro bylo 11 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 2. Návrh byl přijat.

 

Zastupitelstvo Obce Morašice po projednání schvaluje minimální cena nabídky ve výši 1 300 tis. Kč.

Pro bylo 10 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 3. Návrh byl přijat.

 

 

B) Prodej pozemkové parcely č. 348 a 26/3  v k. ú. Janovice u Chrudimi

 

Tento bod uvedl starosta. Jedná se o pozemek u domu pana Ch. v Janovicích. Jedná se o části pozemků, které má již zaplocené nebo se na jejich místě nachází sklep.

Starosta obce se dotázal, zda jsou nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

 

Zastupitelstvo Obce Morašice po projednání schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 348 v k.ú Janovice u Chrudimi a části pozemkové parcely č. 26/3 v k.ú. Janovice u Chrudimi panu R. Ch., bytem ….. za cenu …. (bude stanovena dalším usnesením).  Veškeré náklady spojené s prodejem částí pozemků nese kupující.

Pro bylo 12 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh nebyl přijat.

 

Bylo přistoupeno ke stanovení ceny za prodej pozemků:

 

Navržena cena zastupitelem Salfickým je 50 Kč/m2.

Pro bylo 5 hlasů, proti 4, zdržel se hlasování 4. Návrh byl přijat.

 

Navržena cena starostou je 100 Kč/m2.

Pro bylo 8 hlasů, proti 4, zdržel se hlasování 1. Návrh byl přijat.

 

 

 

Bod č. 10 – Rozpočty mikroregionů.

 

Tento bod uvedla místostarostka obce. Jedná se o chválení rozpočtu mikroregionů, kterými je obec členem. To je Mikroregion západně od Chrudimi a Mikroregion Chrudimsko. Poplatek je stanoven na základě počtu obyvatel obce a dohodnuté částky na obyvatele.

 

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje návrh rozpočtu Mikroregionu západně od Chrudimi na rok 2013 a členský příspěvek obce na rok 2013, dle počtu obyvatel k 1.1.2013 ve výši 30,- Kč/1 osoba a mimořádný vklad v částce 11.000,- Kč, splatné do 31.03.2013.

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje Návrh rozpočtu Mikroregionu Chrudimsko na rok 2013 a členský příspěvek na rok 2013, dle počtu obyvatel k 1.1.2013 ve výši 8000,-Kč, splatný do 31.03.2013.

 

Pro bylo 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl přijat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 11 – Smlouva o poskytnutí příspěvku od SDH Morašice

 

Tento bod uvedl starosta obce. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku obci od SDH Morašice ve výši 40 000 Kč. Důvodem je pořízení vestavby do hasičského automobilu, vestavba benzínového čerpadla. Cena byla celkem 75 000 Kč.

 

Starosta obce se dotázal, zda jsou ještě nějaké další připomínky, protinávrhy. Žádné nebyly.

 

Bylo přistoupeno ke schválení následujícího usnesení.

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku od SDH Morašice ve výši 40000,-Kč na pořízení vestavby do vozidla Ford Tranzit.

 

Pro bylo 12, proti 0, zdržel se hlasování 1. Návrh byl přijat.

 

 

 

Bod č. 12 – Zpráva kontrolního a finančního výboru

 

Předseda finančního výboru uvedl, že se sešel několikrát. Projednávala se příprava rozpočtu na rok 2013, kontrola faktur. Placení půjček poskytnutých na opravu po větrné smršti ve Zbyhněvicích. .U jedné je hrazení půjčky bez problému, u druhé jsou problémy s hrazením. Doporučuje projednat s občanem doplacení půjčky, zaslat výzvu na hrazení splátek.  Dále projednával rozpočtový výhled. Je potřeba stále mít na paměti vývoj ekonomiky a tím očekávané příjmy z rozpočtového určení daní.  Rozpočet je na straně příjmů stanoven s určitou opatrností.

Zastupitelstvo vzalo zprávu finančního výboru na vědomí.

 

Předseda kontrolního výboru uvedl, že se kontrolní výbor sešel několikrát. Projednával hospodaření v obecních lesích jak kontrola faktur, tak obhlídkou na místě v lesích. Dále kontrola výstavba vodovodu ve Zbyhněvicích. Zde je potřeba co nejdříve výstavbu dotáhnout do konce a vodovod až do domů zprovoznit.

Starosta uvedl, že obecní lesy jsou zpravovány firmou Městské lesy Chrudim dobře. Hospodářský výsledek za rok 2012 bude kladný.

Dále uvedl, že na 4. 1. 2013 je plánována kolaudace vodovodu ve Zbyhněvicích. Tlaková zkouška bude provedena 20. 12. 2012 za přítomnosti obce a VAK Chrudim. Od 15. 1. 2013 je předpoklad připojení domů na vodovodní řad.

Zastupitelstvo vzalo zprávu kontrolního výboru na vědomí.

 

 

 

Bod č. 13 – Diskuze

 

Starosta poděkoval paní Z. za vykonanou práci.

Dále informoval o uvažovaném plánu obce na zřízení až 2 bytů v budově obecního úřadu. Tím by bylo možné do obce přilákat další občany.

Je připravována oprava farní zdi u hřbitova. Náklady jsou odhadovány na 450 tis. Kč. Nejvíce z důvodu založení základů zdi.

 

Pan N. – upozornil, že v oboře u Janovic se těží dřevo. Při jeho odvozu dochází k jízdě nákladních vozidel kolem Havla po místní komunikaci.

Pan J. se zeptal na stav střechy kostela.

Pan K. upozornil na stav třešně u hřbitova, padá mnoho listí před vchod na hřbitov.

Pan Ch. upozornil na kaluž na Holičkách.

Pan J. upozornil na pohyb chodců kolem hospody u silnice v Morašicích. Je potřeba to řešit.

Zastupitel Petrovič upozornil na opravu vodovodu směrem na Lány. Jsou možné krátkodobé odstávky.

 

Vzhledem k tomu, že nebyly další připomínky nebo návrhy bylo jednání zastupitelstva starostou ukončeno ve 20:10 hodin.

 

 

Roman Štěpánek

starosta

 

 

Josef Soudek

ověřovatel

 

 

Mgr. Martina Švadlenková

ověřovatelka

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář